Utmaning

Utvecklingen inom digitalisering går allt snabbare och för arbetet som pågick ute i kommunens verksamheter fanns behov av att tydliggöra riktning, skapa samsyn och samordna gemensamma utvecklingsfrågor. Det fanns också ett behov av att motverka spretighet, stuprör och dubbelarbete och samtidigt skapa förutsättningar för att arbeta mer strukturerat och innovativt.

Knowit fick i uppdrag att revidera den befintliga e-strategin och ta fram en digital agenda med tidshorisont 2020.

Lösning

Knowits angreppssätt var att genom inledande workshops skapa delaktighet bland företrädare från samtliga verksamheter i kommunen vilket var avgörande för förankring och kommande implementering. Utifrån resultatet av dessa workshops kunde Knowit tillsammans med Värmdö kommun identifiera fem prioriterade målområden och därefter arbeta fram en strategi för att nå målen.

Till varje målområde tog vi därefter fram en handlingsplan med aktiviteter på kommunövergripande nivå. Syftet med handlingsplanen är att den ska användas som verktyg för styrning och uppföljning och på så sätt bidra till att säkerställa att verksamheterna arbetar likriktat mot gemensamma mål. Tillsammans med kommunen säkerställde Knowit även att den digitala agendan följer regionala och nationella riktlinjer.

Resultat

Värmdö kommun har nu en digital agenda som är väl förankrad i verksamheterna och visar riktningen för hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta medborgarnas behov bättre, annorlunda och med högre kvalitet.

Respektive verksamhet i kommunen har utifrån den digitala agendan kunnat ta fram konkreta aktiviteter med hänsyn till sina specifika utmaningar och behov, vilket innebär att verksamheterna har omsatt den digitala agendan i praktiken samtidigt som de arbetar mot kommungemensamma mål.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen