teddy bear with bandages

Utmaning

Barnakuterna i Region Stockholm upplevde att de fick ta emot många barn som inte var i behov av akutsjukvård utan hade klarat sig med egenvård eller genom att söka vård på en annan vårdnivå. I många fall var 1177:s telefonhänvisning till barnakuterna felaktig utifrån barnets vårdbehov. Detta gjorde att oroliga föräldrar med små barn ibland blev ombedda av vårdpersonalen att antingen åka hem eller ta sig till en annan vårdinrättning.

Samverkan mellan aktörerna inom vårdkedjan för barn i Region Stockholm behövde bli bättre så att barnpatienter slapp bli slussade mellan telefonrådgivning, vårdcentraler, barnmottagningar och närakuter – utan att någon av aktörerna tog ett helhetsgrepp om barnets vårdbehov.

Vårdkedjan för barn i Region Stockholm omfattar ett flertal aktörer såsom 1177 Vårdguiden på telefon (utförs av MedHelp), BUMM (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning), vårdcentraler, närakuter och barnakuter. Varje aktör har egna arbetssätt och processer utöver det som är regionsgemensamt.

baby visit to the doctor

Lösning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i regionen anlitade Knowit för att leda ett projekt för att identifiera nuläge beträffande de hänvisningar som utförs av 1177 Vårdguiden på telefon av barn till akuterna, och utifrån resultatet ge förslag på åtgärder.

Tillsammans med projektgruppen tog vi fram en metod för att mäta om upplevelsen av hänvisningarna till vårdnivån var felaktig utifrån vårdbehov. Vi avgränsade oss till barn mellan 3–24 månader och kring tre sökorsaker: andningsbesvär, huvudskada och feber. Med detta som utgångspunkt tog vi fram ett nuläge och genomförde en noggrann kartläggning.

Projektet skedde i ett samarbete med två barnakuter, MedHelp, en barnsjuksköterska från BUMM och HSF under fyra månader för att få ett lämpligt patientunderlag för vidare analys.

Kartläggningen visade på att det fanns skillnader i bedömningar och hänvisningar mellan aktörerna. Projektet identifierade också bristande kunskap och förståelse om varandras roller, arbetssätt och uppdrag. Detta satte såklart käppar i hjulen för aktörernas samarbete. En del av lösningen blev därmed att förbättra förståelsen för varandras vårduppdrag genom ökad dialog och samverkan under projektets gång.

Projektets förslag på åtgärder för en mer sammanhållen vårdkedja var att:

  • Skapa ett gemensamt utbildningskoncept där samtliga vårdaktörer deltar med innehåll som studiebesök, auskultation och kompetensspridning.
  • Ta fram och implementera en avvikelsehanteringsprocess mellan vårdgivarna för att öka förståelse och kunskap om varandras vardag och arbete. Detta leder även till bättre patientupplevd kvalitet.
happy mother, father and baby in bed

Resultat

Projektet bidrog till förbättrade relationer mellan 1177 Vårdguiden på telefon och övriga vårdgivare samt en ökad samverkan kring patienten och dess omhändertagande. Utbildningar och en samordnad avvikelsehantering har påbörjats med samtliga barnakuter i Region Stockholm samt 1177. Detta gynnar patienterna som i större utsträckning kommer till rätt vårdform direkt, akutmottagningarna avlastas och patientens upplevelse av en sammanhållen vårdkedja förbättras.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen