En översiktsplan är något som varje kommun i Sverige tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Den styrs i huvudsak av plan- och bygglagen och miljöbalken och ska visa på områden som är lämpliga för olika ändamål.

Översiktsplanen utgjordes sedan tidigare av nedladdningsbara pdf-filer. Målgrupperna bestod av handläggare på Luleå kommun, handläggare på myndigheter, arkitektkontor och invånare i kommunen.

Syftet med projektet var att skapa ett dynamiskt verktyg som är enkelt att hantera.

Tack vare de nya kartorna underlättas handläggarnas- och arkitekternas arbete, och medborgare kan på ett smidigare sätt ta del av vilka riktlinjer kommunen tar för kommande utvecklingsområden och bevarande av mark och vattenanvändning. Den digitala översiktsplanen lanserades på Luleå kommuns webbplats under våren 2019.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Målet syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen