people crossing a street

Utmaning

En kommun med drygt 140 000 invånare och över 11 000 medarbetare önskade stöd för att ta fram en försörjningsstrategi för IT och digitala satsningar inom organisationen. Dels skulle strategin fungera som ett vägledande verktyg vid beslut i försörjningsfrågor inom IT. Dels stödja organisationens mål och framtida önskade läge.

Med hjälp av en försörjningsstrategi ville de kunna fatta kloka beslut om hur försörjningen av de IT-relaterade tjänsterna på bästa sätt skulle levereras och eventuellt köpas in varje gång det uppstod ett upphandlingsbehov inom organisationen.

en man skriver på datorn

Lösning

Knowit tog sig an uppdraget uppdelat i två faser. I Fas1 tog vi fram ett ramverk för försörjningsstrategin för att bland annat fastställa omfattningen av vad strategin och beslutsmodellen skulle innefatta och hantera. Vi skapade utifrån detta ett ramverk för vägledning för beslut i försörjningsfrågor samt säkerställde att ramverket var funktionellt i organisationens övriga beslutskontext (delegation, målstyrning mm).

Fas 2 syftade till att kalibrera strategin för optimal funktion i samband med beslut om leveransmodeller för aktuella behov. När ramverket väl fanns på plats testade vi det i olika reella beslutsprocesser för att säkerställa funktionalitet för att nå en så effektiv beslutsgång som möjligt. Uppdraget genomfördes i nära samarbete med personal från olika delar av kommunens verksamheter för att säkerställa att den färdiga produkten mötte behoven från verksamhetens samtliga delar.

smiling man sitting by his computer

Resultat

Verksamheten har nu ett nytt vägledande verktyg för beslut i sourcingfrågor som stödjer organisationens mål och det önskade framtida läget.

Verktyget vägleder chefer och medarbetare inom upphandlings-, inköps- och avtalsfrågor. De får hjälp i såväl strategiska som operativa ställningstaganden kring beslut om hur digitala stöd, plattformar eller tjänster ska tillhandahållas kommunens medarbetare, invånare, besökare och företag på bästa sätt.

Kontakta oss
Victoria Marks
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen