Utmaning

Byggbolaget är inne i en stark expansionsfas och ska parallellt med denna göra kostnadsbesparingar genom att effektivisera arbetssätten i produktionen. Man ser att mycket av tiden i produktion blir icke-produktiv - bland annat på grund av dåliga överlämningar, bristande daglig styrning i förhållande till målbild, bristande ledarskap och ineffektiva samarbeten.

Knowit fick i uppdrag att stötta bolaget med att effektivisera produktionen genom att stärka kommunikation, styrning och samarbetseffektivitet.

Lösning

Arbetet inleddes med en analys av vad som görs bra och vad som kan gå fel vid produktion av bostäder. Analysen presenterades till ledningsgruppen på produktionsavdelningen som då fattade ett beslut om att tillsätta ett projekt med målet att förbättra kommunikation och samarbete runtom i organisationen. Knowit arbetar i detta med att stärka chefernas kunskap inom bland annat kommunikation, målstyrning, personligt ledarskap, involvering, feedback, reflektion och samarbete. Byggbolagets befintliga forum används för träning och utbildning där resultatet löpande följs upp. Parallellt coachar Knowit bolagets chefer samt observerar dem på plats och ger direkt återkoppling. En del av uppdraget har varit att bryta ned bolagets målbild på respektive byggprojekt samt att involvera och samla medarbetare vid så kallade tavelmöten.

Resultat

Som en del av byggbolagets måluppföljning har vi löpande mätt deras samarbetseffektivitet ned på arbetslagsnivå där vi också kontinuerligt har arbetat med att förbättra verksamheten med tydliga och prioriterade förbättringsaktiviteter baserat på avvikelsehantering. Parallellt med att mäta samarbetseffektiviteten har vi mätt leveransprecision. Bägge parametrarna har nu mätts under två års tid och de har förbättrats avsevärt. I tillägg har kulturen, ledarskapet och medarbetarskapet stärkts.

Kontakta oss
Helena Tronner
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen