Utmaning

Elnätsbolagen i Sverige är just nu inne i en omfattande utbyggnad av elnätinfrastrukturen då cirka fem miljoner elmätare kommer att bytas ut före 2025. Den nya generationens mätare ger avsevärt större möjligheter för datainsamling och uppkoppling - de är en central komponent i Internet of Things (IoT) och därmed även för samhällsinfrastrukturen. Elnätsbolagen har viktiga beslut att fatta gällande till vilken grad de vill nyttja möjligheterna som ny teknik kan medföra. Besluten som tas gällande kravställningen påverkar elnätsbolagets möjligheter att leverera nya tjänster under en relativt lång tidsperiod framöver. Dessa strategiska frågeställningar bör därför spegla sig i de krav som ställs på utrustningen och kommunikationslösningen när den upphandlas. Det finns också stora möjligheter till automatisering, effektivisering i driften och OPEX-besparingar för elnätsoperatören.

Valet av kommunikationslösning blir därför strategiskt viktigt. Rätt val ger en framtidssäkrad infrastruktur, men också bättre kostnadseffektivitet, rätt säkerhetsnivå och prestanda. Fel val kan ge högre kostnader, såväl inom drift som på investeringssidan, oönskade inlåsningar och begräsningar kommersiellt.

Inför en upphandling är det svårt att veta hur olika alternativ kommer att fungera i praktiken och det är därför lätt att råka välja en lösning som inte är optimal.

Lösning

Knowit hjälpte en kund i södra Sverige som valde att ta detta ett steg längre än de flesta andra. De genomförde under 2018 ett pilotprojekt där nya mätarprodukter och datainsamlingssystem, NB-IoT (Narrowband Internet of Things), testades skarpt ute hos slutkunderna. Testet genomfördes tillsammans med leverantörer av smarta elmätare, IT-/insamlingssystem och en telekomoperatör. Dessutom testade och utvärderade elbolaget nya, förändrade arbetsprocesser, som automatisering medför.

Resultat

Pilotprojektet gav svar på flera mycket viktiga strategiska frågor:

- Prestandan och förmågan hos NB-IoT
- Operatörernas och leverantörernas leveransförmåga vad gäller tjänster
- Mognadsgrad hos mätarna och insamlingssystemen

Det gav även vår kund en uppfattning om vilket det bästa valet vore för den egna verksamheten, given dess situation och infrastruktur.

Dessutom kunde lösningens pris och prestanda effektivt jämföras med andra alternativa lösningar. Detta gav kunden bättre förutsättningar för en ändamålsenlig kravställning vid den kommande upphandlingen, förberedde bolaget på relaterade investeringar som kommer att behöver göras, som exempelvis IT-system, arbetssätt och processer, samt möjliggör bättre riskhantering framöver.

Knowit Insight agerade rådgivare och process- samt projektledare genom hela studien och är stolta över att ha givit vår kund möjligheten att fatta mer medvetna beslut så att teknikvalen som görs är framtidssäkrade och stöder bolagets strategi, på väg mot framgång.

Kontakta oss
Hanna Nettelvik
Erbjudandeansvarig
Till toppen