Vuxen och barns händer som bildar ett hjärta

Att förstärka innovationskraften

Familjens Jurist är Sveriges största plattform för juridisk rådgivning till privatpersoner och erbjuder stöd och vägledning vid livets alla viktiga skeden. Folksam valde dem som samarbetsparner för att introducera juristförsäkring i Sverige, som ett sätt att öka tillgängligheten av juridisk rådgivning. Kunderna möter Familjens Jurist i personliga möten såväl som digitala gör-det-själv-tjänster. Att underlätta tillgången till juridiska tjänster och minska tidsåtgången i standardiserade ärenden möjliggör att fler i samhället kan ta hjälp med vardagsjuridik.  

För att förstärka innovationskraften och fortsätta utveckla lösningar som skapar mervärde för kunder såväl som samhället i stort, användes Knowits innovationsmodell. Modellen bygger på att systematiskt och tidsbundet arbeta mot ett specifikt mål som skapar värde. Under en tidsperiod på sex månader var vi med och stöttade medarbetare i att generera och validera idéer som stärker barns rättigheter och minskar konflikter och tvister i ärenden som rör barn. 

Från Knowit byggde vi upp ett team från flera affärsområden, genom att kombinera vår gedigna erfarenhet inom både innovationsprocesser och management skapade vi de bästa förutsättningarna att stötta Familjens Jurists behov av integrerat innovationsarbete. 

Peter Svenonius, ansvarig för samarbetet på Knowit.
Glödlampa i papper

Från idé till validering

Under de här sex månaderna lämnade medarbetarna från Familjens Jurist in 1412 idéer för hur de kan stärka barns rättigheter med stöd av innovationsmodellen. Alla förslag från olika projektgrupper lämnades utifrån gemensamma grunder för vad en idé är och vilka riktmärken som behöver beskrivas för att det ska finnas tydliga värden i det inlämnade förslaget. I en strukturerad valideringsprocess om tre steg bearbetades – och ifrågasattes – idéerna i flera omgångar för att mynna ut i ett förslag som har betraktats ur flera affärsmässiga vinklar. 

Efter det omfattande valideringsarbetet valdes sedan sex idéer ut för presentation under en gemensam eventdag, där en jury fick överlägga och diskutera idéerna med deltagarna. Juryn bestod av interna och externa representanter. 

Två mammor tillsammans med sina barn

Integrerat innovationsarbete

De sex idéerna har sedan lämnats över till olika avdelningar inom Familjens Jurist där de fortsätter att utvecklas och implementeras för att säkerställa önskad effekt och fortsatt lärande. 

Familjens Jurist har nu kompletterat sin verktygslåda med en innovationsmodell som ger förutsättningar för att arbeta mot långsiktiga och strategiska mål. För hela teamet som arbetat i projektet har det centrala varit att bygga processen och kapaciteten att fortsätta utveckla en innovationskultur som fungerar i vardagen. 

Det vi ser att vi gjort under vårt samarbete, förutom att vi har tydliga idéer att arbeta vidare med, är att vi tillsammans med Knowit utvecklat ett arbetssätt som förstärker vår innovationsförmåga. Vi har också befäst ett gemensamt mindset för vad innovation är för oss på Familjens Jurist. Vilket hjälper oss att fortsätta skapa och utveckla vårt stöd till våra kunder, våra partners och i förlängningen samhället där färre vuxna och barn hamnar i tvist.

Daniel Lönnberg, på Familjens Jurist.
Utvecklingsmål tio

Hållbart utvecklingsmål

I det här samarbetet har vi haft som utgångspunkt att minska andelen tvister som berör vuxna och barn. Ett bidrag till mål 10 i de globala utvecklingsmålen, minskad ojämlikhet. Inom målet omfattas delmål 10.3, att säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering. Genom att använda digital självbetjäning minskar kostnaden att använda en juridisk tjänst och den blir inte bunden till tid eller plats. Det innebär att personer som tidigare inte kunnat använda liknande tjänster kommer ha möjlighet att nyttja dem.

Vill du veta mer?
Oscar Spaak
Innovationsledare Knowit Connectivity
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Peter Svenonius
Kundansvarig, Knowit Insight Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen