Vuxen och barns händer som bildar ett hjärta

Innovation för hållbart företagande

Familjens Jurist är Sveriges största plattform för juridisk rådgivning till privatpersoner och erbjuder stöd och vägledning vid livets alla viktiga skeden. En viktig målsättning för Familjens Jurist är att öka tillgången till juridiska tjänster och på så vis minska tidsåtgången i standardiserade ärenden, något som möjliggör att fler i samhället kan stöttas genom vardagsjuridik. För att lyckas med detta inleddes ett projekt tillsammans med Knowit med syfte att öka innovationskraften hos de anställda.

 

Det första steget var att skapa en innovationsmodell att arbeta utifrån. Modellen bygger på att systematiskt och tidsbundet arbeta mot ett specifikt mål som skapar värde. Under en tidsperiod om sex månader var Knowit med och stöttade Familjens Jurists medarbetare i att generera och validera idéer som stärker barns rättigheter, samt minskar konflikter och tvister i ärenden som rör barn. Ett övergripande mål för Familjens Jurist genom projektet var att kunna hjälpa sina kunder tidigare i processen och på så vis tillgängliggöra tjänsterna för fler.

”Från Knowit byggde vi upp ett team med experter från flera affärsområden. Genom att kombinera vår gedigna erfarenhet inom både innovationsprocesser och verksamhetsstyrning skapade vi de bästa förutsättningarna att stötta Familjens Jurists behov av integrerat innovationsarbete.”

Oscar Spaak, Innovationsledare på Knowit.

Glödlampa i papper

Idéer med syfte att stärka barns rättigheter blir verklighet

Under projektets period lämnade medarbetarna på Familjens Jurist in sammanlagt 1412 idéer för hur de kan stärka barns rättigheter. Samtliga förslag skapades i enlighet med innovationsmodellen och utifrån gemensamma grunder för vad en idé är, samt vilka riktmärken som behöver beskrivas för att det ska finnas tydliga värden i det inlämnade förslaget. I en strukturerad valideringsprocess om tre steg bearbetades – och ifrågasattes – idéerna i flera omgångar för att mynna ut i förslag som betraktats ur flera affärsmässiga vinklar.

 

Efter det omfattande valideringsarbetet valdes sedan sex idéer ut för presentation under en gemensam eventdag, där en jury fick överlägga och diskutera idéerna med deltagarna. Juryn bestod av interna och externa representanter.

Två mammor tillsammans med sina barn

Innovationsmodellen bidrar till samhällsnytta i vardagen

De sex idéerna har sedan lämnats över till olika avdelningar inom Familjens Jurist där de fortsätter att utvecklas och sedan implementeras för att säkerställa önskad effekt och fortsatt lärande.

 

Familjens Jurist har nu kompletterat sin verktygslåda med en innovationsmodell som ger förutsättningar att arbeta mot långsiktiga och strategiska mål. De har lyckats med målsättningen att bygga processen och öka kapaciteten att fortsätta utveckla en innovationskultur som fungerar i vardagen. I förlängningen ger det ökad kund- och samhällsnytta, likväl som ett mer hållbart företagande.

”Det vi ser att vi gjort under vårt samarbete, förutom att vi nu har tydliga idéer att arbeta vidare med, är att vi tillsammans med Knowit utvecklat ett arbetssätt som förstärker vår innovationsförmåga. Vi har också befäst ett gemensamt tankesätt för vad innovation är för oss på Familjens Jurist. Det här förstärker vår förmåga att utveckla vårt stöd till kunder, partners och i förlängningen samhället där färre vuxna och barn hamnar i tvist. Det är även ett initiativ för att leva upp till vårt löfte att bidra till något större.”

Daniel Lönnberg, Produktägare och Innovationsledare på Familjens Jurist.

Utvecklingsmål tio

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Mål 10: Detta samarbete har haft som målsättning att genom utvecklat internt innovationsarbete, minska andelen tvister som berör vuxna och barn. Ett bidrag till mål 10 i de globala utvecklingsmålen, minskad ojämlikhet. Inom målet omfattas delmål 10.3, att säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering. Genom att använda digital självbetjäning minskar kostnaden att använda en juridisk tjänst och den blir inte bunden till tid eller plats. Det ger fler människor med olika förutsättningar möjlighet att nyttja juridiska tjänster.

Till toppen