Bolagsstyrning

Styrelse
Jon Risfelt
Gunilla Asker
Stefan Gardefjord
Camilla Monefeldt Kirstein
Kia Orback Pettersson
Peder Ramel
Ledningsgrupp
Per Wallentin
Marie Björklund
Christina Johansson
Fredrik Ekerhovd
Carin Strindmark
Åsa Holmberg
Valberedning

Enligt beslut på årsstämman den 26 april 2019 ska valberedningen inför årsstämman 2020 bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna den 30 september 2019 samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av: Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Malin Björkmo, SHB fonder, Jan Särlvik, Nordea Funds och Mats Olsson, styrelseordförande och sammankallande.

Valberedningens uppgift är att vid årsstämman 2020 lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedning@knowit.se.

Revisor

Till revisor valdes på årsstämman 2018 KPMG AB för en ettårig mandatperiod. 

Helena Arvidsson Älgne
Auktoriserad revisor, KPMG

Bolagsordning Knowit Aktiebolag (publ.)

Antagen vid årsstämma den 25 april 2012.

§ 1 Bolagets firma är Knowit Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.

§ 10 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om 
  a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
 9. Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen.

10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

System för rörliga ersättningar

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning har styrelsen inrättat ett ersättningsutskott, med bl.a. uppgiften att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottet lämnar härmed sin redovisning av utvärderingen av tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Det noteras att det under år 2019 inte förekommit något s.k. program för rörliga ersättningar till bolagsledningen.

Utvärdering och bedömning
Den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare inom Knowit AB ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen. Den rörliga delen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer samt villkorad att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och för övriga förmåner gäller att de ska vara konkurrenskraftiga.

Enligt ersättningsutskottets bedömning har de fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare varit ändamålsenliga och tillämpats i överensstämmelse med dessa.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns i dag inga aktierelaterade incitamentsprogram på Knowit.

Till toppen