För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker samt möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Vår vision – ett hållbart och mänskligt samhälle

Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Knowit är medlem i UN Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare, samt minimera den negativa miljöpåverkan.

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conduct, jämställdhets- och mångfaldspolicy samt miljöpolicy är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Hållbarhetsstrategi – Makers of a sustainable future

Vara en möjliggörare och skapa digitala lösningar tillsammans med våra kunder, med positiv påverkan på samhällets hållbarhetsutmaningar.

Hållbarhetsmål

Övergripande hållbarhetsmål

Knowit ska tillsammans med kunder och partners aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

Hållbarhetsmål och utfall 2022

Under 2022 har Knowits styrelse fastställt bolagets hållbarhetsmål. Målen tar avstamp i vår vision om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

1. Hållbarhetsmål

hallbarhetsmal-AR2022.jpg

Mål: 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. 

Utfall: Under 2022 bidrog 76 (67) procent av koncernens omsättning till något av FN:s hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad.

 

2. CO2-utsläpp

co2-utslapp-AR2022.jpg

Mål: Knowit är 2022 ett klimatpositivt företag, och ska senast 2030 halvera bolagets CO2-utsläpp från den egna verksamheten jämfört med 2019. Knowit är idag ett klimatpositivt bolag genom att klimatkompensera med ytterligare 10 procent utöver vad som krävs för klimatneutralitet.

Utfall: Bolagets CO2-utsläpp ligger väl under nivån för de uppsatta utsläppsmålen.

 

3. Könsfördelning bland ledare på alla nivåer

konsfordelning-bland-ledare-AR2022.jpg

Mål: Knowit ska vara en inkluderande arbetsplats med en jämn könsfördelning, bland ledare på alla nivåer, som över tid är minst 40–60 procent.

Utfall: Under 2022 uppgick andelen kvinnliga ledare i koncernen till 40 procent.

 

Knowits viktigaste ESG-mål

Environment

  • Vara ett klimatpositivt företag och halvera CO2-utsläppen senast till 2030, enligt de Science Based Targets som bolaget har satt upp och som har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi), med basår 2019. Se hur långt vi har kommit i arbetet

 

Social

 

Governance

  • 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till ett av FN:s globala hållbarhetsmål där bolaget kan göra störst skillnad. Se hur långt vi har kommit i arbetet
  • 100 procent av Knowits anställda ska ha tagit del av bolagets uppförandekod och ha genomgått Knowits hållbarhetsutbildning. Här befinner vi oss just nu
  • 100 procent av Knowits leverantörer för väsentliga inköp, så som de definieras i Knowits inköpspolicy, ska vara utvärderade och uppfylla kraven i Knowits Supplier Code of Conduct. Se hur långt vi har kommit i arbetet

 

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Det hållbarhetsarbete vi kontinuerligt jobbar med innebär att vi 2022 tilldelats certifieringen ESG Transparency Partner. En certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen