2018

Swedish archipelago

Knowit publicerar sitt första årliga klimatbokslut. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan inom scope 1,2 & 3.

Färdplan för ett fossilfritt Sverige. Under 2018 arbetade vi tillsammans med fler än 40 andra företag inom digitaliseringskonsultbranschen för att ta fram en färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig digitaliseringskonsultsektor. Planen togs fram på uppdrag av Sveriges regering inom ramen för Fossilfritt Sverige.

2019

Knowit deklarerar sig klimatneutral enligt standarden PAS 2060. Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation, kan Knowit sedan 1 januari 2019, deklarera sig som ett klimatneutralt bolag.

Digitaliseringskonsultbranschens färdplan för ett fossilfrit Sverige lämnas över till regeringen. En del i färdplanen är att vi har förbundit oss att halvera CO2-utsläppen från den egna verksamheten senast 2030 jämfört med 2018 och att vi ska vara helt fossilfria senast 2045. För att lyckas med det behöver vi bland annat fortsätta minska vårt flygande och förlänga livslängden på våra datorer och mobiltelefoner.

2021

spiral building

Knowit blir aktiv medlem av den ideella föreningen  Digitaliseringskonsulterna som samlat konsultföretag bakom den fossilfria färdplanen och en ambitiös klimatagenda. Syftet med föreningen är att samarbeta och hjälpa samhället att förstå och använda digitaliseringens möjligheter för att driva på en snabb klimatomställning. Föreningen arbetar aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur vårt land, genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till fossilfritt välfärdssamhälle och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd.

Knowit blir partner till Exponential Roadmap Initiative. Knowit tar nästa steg i sitt långsiktiga hållbarhetsarbete och ingår partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Partnerskapet innebär att Knowit agerar i linje med 1.5°C Business Playbook och har för avsikt att kontinuerligt stödja sina kunder med att integrera klimat i affärsstrategier och digitala transformationer. Målet är att bidra till att halvera de globala utsläppen före år 2030, på väg mot nollutsläpp, och till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

suv car in norway

Knowit ansluter till FN:s Race to Zero-kampanj. Genom partnerskapet med Exponential Roadmap, blir Knowit en del av FN:s globala klimatsatsning, kampanjen Race to Zero.

Knowit blir medlem i UN Global Compact (UNGC). Som medlem förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg i vårt hållbarhetsarbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer som är kopplade till internationella konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

2022

Mushroom picking

Knowit implementerar en fyra-pelar-modell i sin hållbarhetsrapport, baserat på Exponential Roadmap’s 1.5°C Business Playbook, för att illustrera ambitionen, strategin och framstegen inom sitt hållbarhetsarbete.

Knowit går med i Science Based Target initiative (SBTi) och sätter vetenskapliga hållbarhetsmål samt åtar sig att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser (GHG) scope 1 och 2 med 50 procent till 2030 från ett 2019 års basår. Knowit förbinder sig också att minska sina absoluta scope 3-utsläpp från köpta varor och tjänster, affärsresor och anställdas pendling med 50 procent inom samma tidsram.

Knowit introducerar ett nytt hållbarhetsmålbaserat på åtagandet om att Knowit aktivt ska bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med fokus på en positiv miljö- och klimatpåverkan. 2030 ska 80 procent av Knowits omsättning bidra till minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra störst skillnad. 2021 bidrog 67 procent av omsättningen till något av de nio globala hållbarhetsmål där Knowit kan göra mest nytta. Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG:er) har Knowit valt ut mål 3,4,5,7,9, 11,12,13 och 16.

Knowit väljer att klimatkompensera med ytterligare 10 procent utöver vad som krävs för klimatneutralitet enligt standarden PAS 2060. Det innebär att Knowit är ett klimatpositivt bolag sedan den 1 januari 2022.

2023

Mosse

Knowit har åtagit sig att sätta långsiktiga mål för bolagets utsläpp av CO2 i enlighet med Science Based Targets initiatives Corporate Net-Zero Standard. Detta innebär att vi kommer att komplettera vårt tidigare mål om att halvera våra CO2-utsläpp senast 2030 med ett långsiktigt mål för utsläppsminskningar till 2050 tillsammans med en plan för hur vi kommer hantera de eventuella CO2-utsläpp vi har kvar då. För mer information om standarden och vad vårt åtagande innebär se https://sciencebasedtargets.org/net-zero

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen