Medlem i UN Global Compact

Som medlem i UN Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för att styrka företags samhällsansvar, förbinder vi oss att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera våra framsteg för vårt hållbarhetsarbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt att verka för tio principer om hållbart företagande.

– Genom medlemskapet visar vi vårt stöd för UN Global Compact och åtar oss att fortsätta förbättra vår verksamhet så att FN:s principer genomsyrar vår strategi, vår kultur och vårt dagliga arbete, säger Joakim Pilborg, hållbarhetsansvarig på Knowit.

Här gör vi störst skillnad

Att värna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och motarbeta all slags korruption är en självklarhet för Knowit och något vi arbetat länge med. Vi har identifierat nio av FN:s 17 globala hållbarhetsmål där vi kan göra störst skillnad:

 

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande.
  • Mål 4: God utbildning för alla. 
  • Mål 5: Jämställdhet.
  • Mål 7: Hållbar energi för alla. 
  • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 
  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen. 
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 

Exempel på kunduppdrag där Knowit har bidragit med väsentlig hållbarhetsnytta

Entur samlar norska kollektivtrafiken på en plattform

Bidrar till FN:s mål 9 och 11

Entur AS är ett norskt statligt bolag etablerat för att erbjuda försäljnings- och biljettlösningar och reseplanerare för all kollektivtrafik i hela Norge. Som konkurrensneutral aktör ska Entur ge resenärerna en enkel möjlighet att köpa biljetter utan förkunskaper om vilka transportbolag som trafikerar olika sträckor i olika län. Knowit har föreslagit och implementerat teknik- och molnstrategi samt varit rådgivare i strategiska samarbeten för den norska transportsektorn. Tillsammans med Knowit har Entur samlat hela den norska kollektivtrafiken på en och samma plattform och skapat ett eget ekosystem för kollektivtrafiken. 

Öppna data om det svenska biståndet

Bidrar till FN:s mål 1, 8 och 9

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska bistånds- och utvecklingssamarbetet. Det innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på deras webbplats Openaid.se. På Openaid.se visualiseras och presenteras öppna data om det svenska biståndet, till exempel information om när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat. Här samlas och presenteras all data om Sveriges bistånd och insatser från 1998 och framåt. Knowit har utvecklat och förvaltar nu plattformen.

Dataverkstad skapar nya förutsättningar för samarbete

Bidrar till FN:s mål 9, 11 och 17

I november 2019 beslutade Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR) att en regional samordning inom öppna data skulle etableras. Samordningen skulle omfatta alla regionala och kommunala verksamheter i Västra Götaland. Knowit fick förtroendet att leda denna samverkan. Dataverkstaden är ett Vinnova-finansierat initiativ där avsikten är att etablera samverkansforum med statliga myndigheter, intresseorganisationer, näringsliv, forskning och akademi, samt press och media med flera, för att samla in och konkretisera behov av data. Syftet är dels att uppnå ökad transparens, effektivitet och kvalitet i verksamheterna och dels att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation i samhället.

open eye icon

Vi är makers of a sustainable future

Med hjälp av digitala lösningar möjliggör vi en hållbar samhällsutveckling tillsammans med kunder och partners. Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i årsredovisningen. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen