hand holding a compass

Navigating 2030

Nyckeln till ett hållbarhetsarbete som bidrar till långsiktigt värdeskapande är att förstå omvärlden och intressenternas förväntningar i en föränderlig tid.

Knowits väsentlighetsprocess för att identifiera de viktigaste frågorna bidrar till att prioritera de hållbarhetsfrågor Knowit ska fokusera på. Första steget i detta arbete är en framtidsspaning som vi kallar Navigating 2030 vilken pekar ut fyra områden som tydligt påverkar planeten och alla som lever här.

 

  1. Gränser för tillväxt
  2. Förändrade demografiska förhållanden
  3. Uppkopplad värld
  4. Förändrade naturliga miljöer
forest

1. Gränser för tillväxt

Det kommande decenniet ökar obalansen mellan tillgång och efterfrågan på naturresurser. Detta är ett allvarligt hot mot ett hållbart samhälle, men samtidigt en affärsmöjlighet för Knowit då det driver på efterfrågan på digitalisering generellt och lösningar för cirkulär ekonomi specifikt. Den ökande bristen på mat, vatten och energi är ett generellt hot mot samhället och riskerar att skapa störningar, svält och i värsta fall krig.

old tech

2. Förändrade demografiska förhållanden

Världens befolkning åldras när människor lever allt längre. En åldrande befolkning förutsägs leda till ökade samhällskostnader för hälsa och pensioner. Knowit har många kunder inom den offentliga sektorn vars ekonomi riskerar att försvagas i takt med ökade kostnader för bland annat en åldrande befolkning, ohälsa och klimatförändringar. Samtidigt innebär det nya affärsmöjligheter för Knowit då bolaget kan bidra med att skapa digitaliserade tjänster och produkter som kan öka effektivitet och hållbarhet inom den offentliga sektorn.

woman with a phone and laptop

3. Uppkopplad värld

Utvecklingen mot en alltmer uppkopplad och sammanlänkad värld kan sammanfattas med att digitalisering och automatisering accelererar innovation då det går enklare och fortare att dela nya idéer. Ny teknik förändrar inte bara vårt sätt att leva utan också våra värderingar och relationer.

Det pågår en ”Global Tech Revolution” där mängden hanterad och lagrad data samt sammankopplade enheter på internet fortsätter att växa exponentiellt. En alltmer sammanlänkad värld skapar mycket goda affärsmöjligheter för Knowit, då det bland annat ställer högre krav på utveckling av it-system och större behov av cybersäkerhetslösningar.

4. Förändrade naturliga miljöer

Det globala arbetet med utsläppsminskningar i syfte att uppfylla Paris-avtalet ser inte ut att nå vare sig 1,5- eller 2-gradersmålet, med de risker för extremväder, höjda havsvattennivåer och i förlängningen klimatflyktingrörelser som det medför.

Genom att ta en tydligare roll som lösningsaktör kan Knowit både skapa nya innovativa affärsmodeller och bidra till minskade utsläpp. Genom att utveckla tjänster som hjälper kunden att informera sig om sin direkta och indirekta utsläppspåverkan, till exempel genom att följa upp energiförbrukning, skapa transparens kring koldioxidpåverkan av e-handel och genom att hjälpa kunden att effektivisera sin logistik och sina transporter kan Knowit bidra till lägre utsläppsnivåer.

Dessutom kan Knowit genom att utveckla lösningar för att öka sina kunders uppkopplingsmöjligheter, främja användningen av kollektivtrafik, förnybar energi och system som samlar information om energianvändandet bidra till att både öka transparensen om minska desamma.

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen