Pelare 3

Framtidens affär

Läs mer om mål, utfall och aktiviteter för vår väg till framtidens affär.

Vad innebär framtidens affär?

Framtidens affär fokuserar på hur Knowit kan påverka sin omgivning genom sin affär. Genom sitt arbete med digitalisering och innovation är Knowit en lösningsaktör med stor potentiell positiv påverkan, inte bara inom klimatområdet, utan på hela samhällsutvecklingen.

Knowit har unik möjlighet att använda sin expertis inom innovation och digitalisering för att tillhandahålla kunder och samhället med lösningar för att möta vår tids stora globala utmaning, klimatförändringen, vilken också skapar nya unika affärsmöjligheter för Knowit. Genom att integrera hållbarhet och klimat i bolagets affärsstrategi, värdegrund, vision och i förlängningen i värdeerbjudandet mot kund, kan Knowit bidra till en positiv effekt på global hållbarhet.

 

Säkerhetslösningar i framkant

Mål: Skydda kunddata.

Utfall: Se bild. Hanteringen av stora mängder data i molnet innebär en ökad komplexitet när det gäller säkerhetsfrågor. Här är Knowit i framkant och levererar såväl molntjänster som säkerhetstjänster kring implementering och drift. Detsamma gäller för AI-applikationerna där teknik och juridik är nära länkade till varandra. Knowit levererar både den tekniska lösningen och stöd till att hantera säkerhet kring integritet. De nya regelverken GDPR och PSD2, vilka innebar stora utmaningar för många av Knowits kunder under 2019, har varit en stor utmaning även under 2020 och 2021. Knowit har stöttat kunder i arbetet med att förstå vad regelverken innebär för dem och vad som krävs för att uppnå regelefterlevnad (compliance) – med integritetsintresset, verksamhetens behov och samhällsnyttan i fokus.

Aktiviteter: Knowits ledningssystem för informationssäkerhet är baserat på ISO 27001. Ett dotterbolag i Sverige och ett i Norge är specialister på informationssäkerhet och erbjuder konsulttjänster inom området. Resurser och kompetens från dessa dotterbolag används i Knowits interna informationssäkerhetsarbete. Sommaren 2020 certifierades delar av Knowits norska verksamhet enligt standarden ISO 27001 och under 2021 påbörjades arbetet med att förbereda för en övergripande ISO 27001-certifiering.

Empowered & Enabled

Mål: Implementera nyckeltal (KPI) inom Knowit som mäter Empowered & Enabled. Begreppet Empowered & Enabled syftar på huruvida bolagets medarbetare känner sig stärkta och rustade nog att själva kunna bidra till en hållbar framtid i linje med ”Makers of a sustainable future” inom deras roll, uppdrag och ansvarsområde. Allt detta för att möjliggöra FN:s globala hållbarhetsmål.

Utfall: Se bild.

Aktiviteter: För att kunna följa upp det fortlöpande arbetet med att stärka och motivera Knowits medarbetare att bidra till kundernas hållbarhetsarbete har bolaget implementerat och vidareutvecklat Cybercoms arbete från 2020 med en KPI kallad Empowered & Enabled. Med syfte att stärka det övergripande hållbarhetsarbetet, och koppla Knowits vision närmare affär och kunderbjudande, kommer bolaget under 2022 att lansera en Sustainability Task Force, en dedikerad arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor.

De medarbetare som var anställda i Cybercom innan samgåendet under 2021 bär med sig en hållbarhetsutbildning framtagen tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under hösten 2021 har Knowit arbetat med att anpassa och utveckla denna så att samtliga anställda i Knowit kan ta del av denna utbildning som utöver miljöaspekten även fokuserar på hållbarhet utifrån affärsmodeller, teknisk utveckling och digitalisering. Den nya hållbarhetsutbildningen kommer lanseras under 2022.

two friends

Grow-programmet

Mål: Sedan en tid tillbaka har Knowit ett populärt utvecklingsprogram som heter GROW. Syftet med programmet är att motivera kvinnor och icke-binära och skapa förutsättningar för ett utvecklat nätverkande. Idén är att bygga en lärande gemenskap där deltagarna rustas med inspirerande kunskap och verktyg för att driva både sin egen och Knowits utveckling framåt. Under programmets gång skapas en plattform för hållbar utveckling, bättre självkännedom, ökad genusmedvetenhet och värdefull konsultkompetens. Möjlighet ges att utvecklas till en framtida förebild för andra kvinnliga och icke-binära konsulter.

Aktiviteter: Under hösten 2021 har en grupp konsulter inom GROW-programmet parallellt med sina kunduppdrag arbetat internt med att kartlägga hur alla dotterbolag i koncernen hanterar hållbarhet i affären, hur medarbetarna ser på hållbarhet, bredd och djup på deras kunskap inom området, förståelsen av ambitionen Makers of a sustainable future och i vilken omfattning hållbarhet ingår i kunderbjudandet. Resultatet av gruppens arbete visar bland annat att de initiativ som nu har beslutats om, som till exempel Sustainability Task Force och en ny hållbarhetsutbildning, ligger i linje med medarbetarnas förväntningar.

Utfall: 1) Beslut om skapandet av Sustainability task force, en grupp som drar nytta av den omfattande expertis och samlade erfarenhet inom hållbarhet som redan finns i Knowits organisation. 2) Lansering av hållbarhetsutbildning för Knowits medarbetare.

Andel av omsättningen som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

Mål: 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG) där Knowit kan göra störst skillnad. Dessa är SDG 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 och 16.

Utfall: Se bild. Knowit har identifierat att 67 procent av omsättningen bidrar till de SDG:er där Knowit kan göra störst skillnad.

Aktiviteter: Ett exempel på hur Knowit arbetar med att utveckla framtidens affär är ett nytt koncept inom molnbaserade tjänster som säkerställer att de molnbaserade tjänster som Knowit tar fram är mätbara ur ett hållbarhetsperspektiv. Konceptet kallas Knowit Sustainable Cloud. Det lanseras under 2022 och innefattar även en Cloud Sustainability Scorecard i kombination med måldrivna verktyg så att alla företag som är intresserade enkelt kan förstå hur hållbar deras nuvarande lösning är. Mer information om detta finns på knowit.eu/sustainablecloud.

EU:s nya taxonomi

Mål: Redovisa enligt EU:s nya taxonomi

Utfall: Se bild där resultatet redovisas i tabellen.

Aktiviteter: Under 2021 har Knowit etablerat en metod och verktygsstöd för att kunna mäta och redovisa i enlighet med EU:s nya taxonomi. För 2021 omfattas enbart de två miljömål som rör begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. För att kunna mäta och redovisa hur stor andel av bolagets omsättning som uppfyller kraven för att vara eligible enligt EU:s nya taxonomi har information om aktiva projekt och deras omsättning under 2021 hämtats ur Knowits ERP-system. Baserat på denna information har projektledare i nästa steg fått en enkät med frågor i syfte att identifiera de projekt som skulle kunna vara eligible. Projektledarna för de identifierade projekten har därefter fått kompletterande frågor för att avgöra vilka projekt som uppfyller kraven.

Vad gör vi mer inom hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Här kan du läsa vad vi gör och hur det går inom olika områden:

Hållbarhetsredovisning med hänvisning till GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative)

Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i Knowits årsredovisning. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen