Pelare 3

Framtidens affär

Läs mer om mål, utfall och aktiviteter för vår väg till framtidens affär.

Vad innebär framtidens affär?

Framtidens affär fokuserar på hur Knowit kan påverka sin omgivning genom sin affär. Genom sitt arbete med digitalisering och innovation är Knowit en lösningsaktör med stor potentiell positiv påverkan, inte bara inom klimatområdet, utan på hela samhällsutvecklingen.

Knowit har unik möjlighet att använda sin expertis inom innovation och digitalisering för att tillhandahålla kunder och samhället med lösningar för att möta vår tids stora globala utmaning, klimatförändringen, vilken också skapar nya unika affärsmöjligheter för Knowit. Genom att integrera hållbarhet och klimat i bolagets affärsstrategi, värdegrund, vision och i förlängningen i värdeerbjudandet mot kund, kan Knowit bidra till en positiv effekt på global hållbarhet.

 

Säkerhetslösningar i framkant

Mål: Skydda kunddata.

Utfall: Se bild. Hanteringen av stora mängder data i molnet innebär en ökad komplexitet när det gäller säkerhetsfrågor. Här är Knowit i framkant och levererar såväl molntjänster som säkerhetstjänster kring implementering och drift. Detsamma gäller för AI-applikationerna där teknik och juridik är nära länkade till varandra. Knowit levererar både den tekniska lösningen och stöd till att hantera säkerhet kring integritet. De nya regelverken GDPR och PSD2, vilka innebar stora utmaningar för många av Knowits kunder under 2019, är fortsatt en stor utmaning för många. Säkerhetslösningar i framkant handlar även om att hjälpa kunder att utveckla lösningar som syftar till högre säkerhet för enskilda individer när det gäller till exempel e-handel eller betalningslösningar.

Aktiviteter: Knowits ledningssystem för informationssäkerhet är certifierat enligt ISO 27001. Ett dotterbolag i Sverige och ett i Norge är specialister på informationssäkerhet och erbjuder konsulttjänster inom området. Resurser och kompetens från dessa dotterbolag används i Knowits interna informationssäkerhetsarbete.

Empowered & Enabled

Mål:

1) Implementera nyckeltal (KPI) inom Knowit som mäter Empowered & Enabled. Läs mer om detta under aktiviteter.

2) Under 2023 kommer en ny KPI att introduceras som mäter andel anställda som har genomgått Knowits koncerngemensamma hållbarhetutbildning.

Utfall: Bilden visar hur pass stärkta och rustade Knowits medarbetare känner sig för att själva kunna bidra till en hållbar framtid i linje med ”Makers of a sustainable future” inom deras roll, uppdrag och ansvarsområde.  

Aktiviteter:

1) För att kunna följa upp det fortlöpande arbetet med att stärka och motivera Knowits medarbetare att bidra till kundernas hållbarhetsarbete har bolaget implementerat och vidareutvecklat Cybercoms arbete från 2020 med en KPI kallad Empowered & Enabled. Begreppet Empowered & Enabled syftar på huruvida bolagets medarbetare känner sig stärkta och rustade nog att själva kunna bidra till en hållbar framtid i linje med ”Makers of a sustainable future” inom deras roll, uppdrag och ansvarsområde. Allt detta för att möjliggöra FN:s globala hållbarhetsmål.

2) Knowit har under flera år strävat efter att kombinera kundernas behov och krav med att minimera påverkan på miljön. Därför har medarbetarna genomgått en intern miljöutbildning. Efter samgåendet med Cybercom under 2021 har Knowit nu tagit fram en koncerngemensam hållbarhetsutbildning för alla anställda. Den nya hållbarhetsutbildningen kommer att lanseras under 2023.

two friends

Grow-programmet

Mål: Sedan en tid tillbaka har Knowit ett populärt konsultutvecklingsprogram för kvinnor och icke-binära konsulter som vill accelerera sina karriärer, antingen inom ledarskap eller som specialist. Syftet med programmet GROW är att skapa en lärande miljö där deltagarna får viktiga kunskaper och verktyg för att växa sin professionella och personliga utveckling som unga yrkesverksamma. Under programmet skapas en plattform för hållbar utveckling, bättre självkännedom, personligt ledarskap och värdefulla konsultkunskaper som presentationsförmåga, försäljning, nätverkande och coachning. För att stödja deltagarna att hantera specifika utmaningar som kvinnor och minoriteter möter i sin karriär är en nyckelaspekt av programmet att bygga kunskap kring bias, mångfald och inkludering.

Aktiviteter: För att möjliggöra att fler medarbetare får möjligheten att delta i GROW har vi under 2022 haft två parallella GROW-program rullande, ett internationellt och ett för svenska/norska medarbetare. Deltagarna har paralellt med sina kunduppdrag arbetat i interna case i syfte att utveckla Knowits arbete kring hållbarhet, medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. Förslagen kommer att presenteras för koncernledningen under våren 2023 och tas därefter vidare i verksamheten för att fortsätta stärka Knowits ambition att vara Makers of a Sustainable Future.

Andel av omsättningen som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål

Mål: 80 procent av Knowits omsättning ska senast 2030 bidra till minst ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG) där Knowit kan göra störst skillnad. Dessa är SDG 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 och 16.

Utfall: Se bild. Knowit har identifierat att 76 procent av omsättningen bidrar till de SDG:er där Knowit kan göra störst skillnad.

Aktiviteter:

1) Ett exempel på hur Knowit arbetar med att utveckla framtidens affär är ett nytt koncept inom molnbaserade tjänster som säkerställer att de molnbaserade tjänster som Knowit tar fram är mätbara ur ett hållbarhetsperspektiv. Konceptet kallas Knowit Sustainable Cloud. Det lanserades under 2022 och innefattar även en Sustainability Calculation Toolkit så att alla företag som är intresserade enkelt kan förstå hur hållbar deras nuvarande lösning är. Mer information om detta finns på knowit.eu/sustainablecloud.

2) För att tidigt kunna bedöma klimatpåverkan av planerade digitaliseringsprojekt har Knowit under 2021 och 2022 arbetat med att inventera och studera etablerade ramverk och metoder inom klimatkonsekvensbeskrivningar och har nu tagit fram förslag på metodik och principer för att beräkna så kallade undvikna utsläpp och därmed främja hållbart företagande och bättre kunna hjälpa Knowits kunder att fatta välgrundade beslut. Metoden kan användas för att utvärdera både den positiva och negativa klimatpåverkan av ett digitaliseringsprojekt, med målet att minimera kundens koldioxidavtryck.

3) I början av 2022 etablerade Knowit en Sustainability Task Force med syfte att centralt koordinera och vidareutveckla företagets tjänsteutbud relaterat till hållbarhetslösningar inom digitalisering. Sustainability Task Force arbetar också kontinuerligt med att lyfta fram och tydligt positionera Knowits övergripande leveransutbud relaterat till hållbarhetsrådgivning och utvecklingsprojekt med fokus på hållbarhet mot de viktigaste målgrupperna på Knowits marknader.

EU:s taxonomiförordning

Mål: Redovisa enligt EU:s taxonomiförordning

Utfall: Se bild där det översiktliga resultatet avseende omsättning, kapitalutgifter (CapEx) och driftutgifter (Opex) redovisas i tabellen.

Aktiviteter: Under 2022 har Knowit byggt vidare på den metod och verktygsstöd som togs fram under 2021 för att kunna mäta och redovisa i enlighet med EU:s taxonomiförordning. För 2022 omfattas enbart de två miljömål som rör begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar. För att kunna mäta och redovisa hur stor andel av bolagets omsättning som uppfyller kraven för att vara det som kallas omfattas (eligible) respektive det som kallas förenlig (aligned) enligt taxonomiförordningen har information om aktiva projekt och deras omsättning under 2022 hämtats ur Knowits ERP-system. Baserat på denna information har projekten därefter screenats i flera steg genom enkäter som har besvarats av respektive projektledare.

Vad gör vi mer inom hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Här kan du läsa vad vi gör och hur det går inom olika områden:

Hållbarhetsredovisning med hänvisning till GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative)

Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i Knowits årsredovisning. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen