Certifikat

Practical business innovation

Praktiskt innovationsarbete

Under våren 2022 har ett innovationsprogram genomförts som har gett deltagaren kunskaper och praktisk träning i att:

 

  • Innovation är en pågående process för att identifiera, validera och implementera idéer som skapar värde som gynnar företaget, företagets kunder och dess partners
  • Identifiera behov och möjligheter samt beskriva dessa utifrån företagets innovationsprocess och strategiska mål.
  • Generera bruttolista med idéer och beskriva utvalda idéer till koncept, genom olika metoder som brainstorming, zen-voting och iterering.
  • Utveckla färdigheter i validering av idéer, för att minimera risk och osäkerheter, samt att utveckla djupare insikt av de delar som skapar värde för målgruppen.
  • Sammanfatta och presentera en utvald idé som underlag till beslut om att gå vidare med idén i balans mellan förväntad insats och potentiellt värde.

Innovationsprogrammet är baserad på ISO 56002 och Innovationsledarnas “body of knowledge”. Programmet har utarbetats av Oscar Spaak och Peter Svenonius med stöd från Irfan Khalid och Tatiana Solodko Kuruca.

Stockholm april 2022

Till toppen