Med digitalisering skapar vi en bättre framtid för hälso- och sjukvården

Publicerad 26 maj 2020 Paneldeltagare Kick off health hack

Den senaste krisen har skakat världen på många olika sätt. Knowit Experience tillsammans med en rad andra företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen vill vara med och bidra till en bättre framtid för hälso- och sjukvård. Initiativet Health Hack är en serie av seminarium och evenemang med syfte att bidra till Sveriges utveckling mot att bli ledande inom e-hälsa 2025.

I en första kick-off 18 maj möttes sex stycken experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen digitalt för att prata insikter, utmaningar, förhoppningar och framtid kopplat till hur världen ser ut idag med anledning av covid-19 men också hur Sverige ska bli bäst i världen inom e-hälsa 2025.

– Knowit Experience har lång erfarenhet från kunduppdrag där vi skapat digitala lösningar som bidragit till att öka kundnytta och användarvänlighet för kunder som t ex Vårdguiden 1177.se. Med den erfarenhet vi har från kundplattformar med stora volymer besökare, hög komplexitet och säkerhetskrav kan vi stötta utveckling av digitala vårdlösningar och appar som verkligen bidrar till en bättre vårdupplevelse, säger Pernilla Vinneby, som leder arbetet inom Experience e-hälsosatsning.

Sammanhängande patientresa en viktig pusselbit

Martin Lindman, vd för doktor.se ser att en av de viktigaste pusselbitarna framöver är att fokusera och bygga vidare på är den sammanhängande patientresan. Det kommer inte finnas utrymme för att bygga stuprörsfunktionaliteter, det vill säga ensamt, digitala lösningar eller ensamt, fysiska lösningar – det gäller att se patienten och patientens hela behov.

– Framöver blir det ett större behov av hemmonitorering, hjälp till självhjälp, distanshjälp, det kommer finnas möjlighet för patienter i framtiden att kunna bistå i sin egen vårdresa och vi som vårdgivare kommer få väldigt mycket vårdinformation från patienterna. Då gäller det för oss att kunna hantera det här på ett bra sätt. Vården ska fortsättningsvis vara enkel och lättförståelig för patienten.

Det behövs tydliga direktiv från politiken, och det bör tas fram ramverk för vad som ska göras där det digitala inkluderas i det befintliga vårdavtalet inom primärvården.

– Det är lika olyckligt att vi inom den digitala vården inte inkluderas som att man inte ställer krav på den befintliga fysiska vården. Digital vård är en del av funktionaliteten för patienterna. Snabba, politiska beslut måste tas med försiktighet givet hur enormt mycket tid och resurser vi lägger ner på att utveckla den digitala vården så behöver vi också ges en möjlighet att få utveckla det utan att spelplanen förändras.

Sjukvården sparkades in i framtiden

Lena Backström Eriksson, legitimerad psykolog och forskare på Karolinska Institutet, verksam också på Karolinska Universitetssjukhuset, upplevde att man inom hennes enhet sparkades in i framtiden i positiv mening. Sättet som de arbetat på är traditionellt, och man har vetat att möjligheterna till digitala besök och andra självmonitoreringsverktyg finns. Men inom några veckor fanns det nu möjlighet att börja applicera och använda det i vardagen.

– En reflektion är det är ineffektivt att jobba traditionellt och hjälpa en klient i taget oavsett om man har ett traditionellt vårdmöte, digitalt möte eller ett telefonmöte så är det alltid en psykolog som går åt till en person som behöver dig som psykolog och det vi såg relativt snabbt förut, det blev extra tydligt nu.

I spåren av covid-19 spås det också en ökad våg av psykisk ohälsa. Men det är viktigt att det här inte sammanblandas med den normala krisreaktion som ofta sker i samband med sådana här typer av händelser och det ska därmed inte patalogiseras i första hand.

– Kopplat till detta tror jag finns en hel del kunskapsluckor kring hur vi brett ska adressera det här senare, men vi måste förstå att vi redan är där. Det blir för ineffektivt att göra det med ”en och en modell” och framförallt behövs mer kunskap hur det här ska komma människor till gagn och jag tror e-hälsolösningar kommer att spela en stor och viktig roll, inte bara för att det är e-hälsa i sig – det är en kanal för att lyckas nå väldigt många människor.

Lättare och mer tillgänglig vård för alla

Andreas Melin, UX-strateg på Inera hoppas att vi 2025 ska bli bäst i världen på att använda e-hälsa. Det är inte många år dit men vi har ganska mycket kvar att jobba med för att hamna där. Hur når vi dit?

– Vi behöver ta sikte på att ha en mer tillgänglig vård. När jag pratar tillgänglighet pratar jag inte bara om digital tillgänglighet i form av att alla personer med olika behov i samhället ska komma åt detta på ett likartat sätt – det ska vara lättare att komma till vården. Vi måste också ta tillvara på den utbildade sjukvårdspersonal på ett bättre sätt, och lämna över arbete som en dator eller ett datasystem betydligt enklare och mer effektivt kan hantera.

Så har AI använts i samband med covid-19

– Det finns många exempel där AI i samband med covid-19 har använts. Ett exempel är hur AI använts för att tidigt upptäcka pandemin och göra spridningsanalys baserat på nyhetsrapportering, rörelse- och resedata, säger Micael Frideros, AI-expert.

Ett annat exempel är olika system som använts för att göra kontaktspårning och övervakning. Man experimenterar också med olika digitala lösningar för att övervaka sjuka i hemmet för att de inte ska behöva vårdas på en avdelning – man kan ha dem under uppsikt i hemmet och systemet slå larm om det upptäcker ett onormalt beteende.

– AI har också använts för att diagnostisera och fokuserat på att försöka särskilja covid-19 lunginflammation med traditionell, vanlig lunginflammation eftersom det är ett av de stora riskområdena. Systemet kunde identifiera covid-19 lunginflammation i fler fall än vad radiologerna kunde upptäcka på röntgenbilder. Man kan också använda AI som vägledning om vilka områden specialisterna bör titta närmare på.

Automatiserade körningar ska underlätta manuellt arbete

Under våren har it-stöd och kundupplevelse varit fokus för meds.se och det finns fortfarande ett stort beroende av gamla strukturer internt och farmaceuter som gör mycket i sitt arbete manuellt där avancerad AI kan användas i syfte att få till ett snabbare och effektivare arbete, och på så sätt även undvika mänskliga fel.

– Vi tror att det går att använda it mer proaktivt. I Sverige har vi 100 procent e-recept, vilket är en stor fördel. Skapar vi möjlighet för att göra automatiserade körningar och upptäcka när det faktiskt skrivs ut fel läkemedel direkt vinner vi mycket tid på att upptäcka detta snabbt, istället för att patienter måste vända sig till ett apotek och be om hjälp om en sådan incident händer. Vi tror att det finns stora effektivitetsfördelar och förbättringspotential i it-stödet genom hela vårdkedjan, säger Björn Thorngren, vd på meds.se.

Digitaliseringen har exploderat

Anette Åquist Falkenroth, läkare och expert på e-hälsa på Knowit menar att det finns inget ont som inte har någonting gott med sig.

– Hälso- och sjukvårdens digitalisering under den här tiden har verkligen exploderat, vilket vi måste se som något positivt. Det har hänt mer på de här två månaderna än vad det hänt under de senaste åren, och jag är otroligt glad över att se att det här utvecklas och jag tror att vi alla är medveten om behovet av att hitta och fånga nya arbetssätt. Tekniken och teknologin finns, men vi får fortfarande inte riktigt igång den här hanteringen och nu är det särskilt viktigt att vi får våra verksamheter med oss, säger Anette.

Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Affärsansvarig E-hälsa Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen